Quyết định 2550/QĐ-TCHQ:

Chế độ quản lý, sử dụng thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan


Ngày 15/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2550/QĐ-TCHQ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng thiết bị chuyên dùng máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy scan trong ngành Hải quan.

Quyết định nêu rõ việc quản lý, sử dụng các tài sản phải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Nghị định của Chính phủ: số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 và số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/0172016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính: số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009, số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012, số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 và theo quy định của Tổng cục Hải quan.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2550/QĐ-TCHQ.