Thông tư số 24/2021/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi


Ngày 31/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 24/2021/TT-BTC.