Chỉ chấm dứt cưỡng chế khi đã nộp đủ tiền thuế vào ngân sách

Trần Nhung

(Tài chính) Mới đây, Tổng cục Hải quan đã trả lời một số vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn. Theo đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ được chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.

 Chỉ chấm dứt cưỡng chế khi đã nộp đủ tiền thuế vào ngân sách
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan TP. Hà Nội. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 41 Luật Quản lý thuế đã quy định rõ trách nhiệm của người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của  cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế.

Cũng tại Điều  48 Luật Quản lý thuế, đối với trường hợp người nộp thuế quyết định khiếu nại, khởi kiện về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, trong thời gian giải quyết người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

Nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và được trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa.

Ngoài ra, trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế cũng được quy định cụ thể tạo Điều 92 Luật Quản lý thuế và căn cứ khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định mà chưa được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Căn cứ vào các quy định trên, Cục Hải quan TP. Hà Nội tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.