Chi phí phải trả cho chuyên gia nước ngoài

Theo mof.gov.vn

Công ty của ông Phạm Đình Khoa (Quảng Nam) là công ty đầu tư nước ngoài, ký hợp đồng may gia công xuất khẩu với công ty mẹ tại Thái Lan và cần có chuyên gia của công ty mẹ sang hướng dẫn, đào tạo công nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty mẹ chỉ định cho công ty ở Việt Nam chi trả trực tiếp những khoản chi phí cho chuyên gia này như: Vé máy bay từ Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại; chi phí ăn ở và đi lại ở Việt Nam.

Ông Khoa hỏi, các khoản mà công ty ở Việt Nam chi trả trực tiếp cho chuyên gia nêu trên sẽ chịu những khoản thuế nào (thuế nhà thầu, thu nhập cá nhân…)?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):…

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam...”.

Tại Điều 1 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: “... Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

Tại Điểm đ1, Khoản 2, Điều 2 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013  của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có)...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty gia công và xuất trả hàng hóa cho đối tác nước ngoài thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.

Tuy nhiên, đối với các khoản chi phí đi lại, ăn ở của các chuyên gia nước ngoài do công ty chi trả công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để kê khai và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.