Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước. Đối tượng áp dụng bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các tập đoàn và tổng công ty nhà nước, công ty cổ phần do Nhà nước, do các công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần hiện có.

Tiêu chí, danh mục phân loại có hướng dẫn cụ thể: Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: Các doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh và các doanh nghiệp đóng tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa kết hợp kinh tế với quốc phòng theo quyết định của của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; các cảng hàng không; cảng biển loại I (cảng đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng); phát thanh, truyền hình…

Nhà nước cũng nắm giữ 100% vốn điều lệ với những doanh nghiệp thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh được giao.

Cũng theo Quyết định trên, những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần gồm: Những doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích như sản xuất phim khoa học, phim thời sự, phim tài liệu, phim cho thiếu nhi; chiếu sáng đô thị; sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi và tinh đông; sản xuất vắcxin phòng bệnh; Những doanh nghiệp bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; Những doanh nghiệp có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường hoạt động trong các ngành lĩnh vực như sản xuất điện quy mô lớn từ 500 MW trở lên (quy định cũ 100 MW); khai thác các khoáng sản: than, bô xít, quặng đồng, quặng sắt, quặng thiếc, vàng, đá quý; sản xuất gang, thép có công suất trên 500.000 tấn/năm (quy định cũ 300.000 tấn/năm); tài chính, tín dụng, bảo hiểm;...

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có trách nhiệm căn cứ vào Quyết định 14/2011/QĐ-TTg tiếp tục phân loại, thực hiện sắp xếp các công ty TNHH một thành viên thuộc mình quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để quyết định thời điểm thực hiện cổ phần hóa những doanh nghiệp trong lĩnh vực thoát nước đô thị.

Đối với những doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, nhưng không thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần theo quy định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập căn cứ vào tình hình thực tế tiếp tục phân loại, bán phần vốn nhà nước tại các công ty này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2011./.