Chính phủ chỉ đạo nhiều hoạt động liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo một số công tác liên quan đến tăng cường kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2014. Nguồn: chinhphu.vn
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2014. Nguồn: chinhphu.vn
Tăng cường kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định.Bên cạnh đó triển khai có hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phán ánh kiến nghị về quy định hành chính, thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính không phù hợp, không cần thiết.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan bố trí đủ biên chế Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề án vị trí việc làm và bảo đảm kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nội dung hoạt động các dự án theo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (Chương trình 585) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định cho phép tiếp tục thực hiện Chương trình 585 theo hướng rà soát, thu hẹp các hoạt động dàn trải, không hiệu quả; hướng trọng tâm đến việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết trong hội nhập quốc tế.

Đồng thời xây dựng Danh mục nội dung các hoạt động tiếp tục triển khai trên cơ sở kế thừa các dự án đang thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn 2010-2014, bảo đảm không chồng chéo với các chương trình, dự án khác.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, giai đoạn 2010-2014, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai trên toàn quốc, trong đó tập trung thí điểm tại 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Đắk Lắk, Cần Thơ, Đồng Nai và một số tỉnh.

Sau 4 năm, việc triển khai các hoạt động của Chương trình 585 đồng bộ, hiệu quả, qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Chương trình 585 đã điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp tại các Bộ, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các địa phương và trực tiếp tại doanh nghiệp; bước đầu thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, việc triển khai một số hoạt động của Chương trình 585 còn chậm tiến độ, hiệu quả chưa cao; các hoạt động còn dài trải, chưa có trọng tâm; công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động chưa hiệu quả./.