Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025

Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025

Theo Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội do Bộ Tài chính biên soạn và công bố, trong năm 2023, dự kiến mức bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4,42% GDP và hướng tới giảm dần trong các năm 2024-2025 nhằm giữ tỷ lệ bình quân giai đoạn 5 năm theo Kế hoạch tài chính 2021-2025.
Quảng Nam đảm bảo cân đối ngân sách

Quảng Nam đảm bảo cân đối ngân sách

Ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam nói, nền kinh tế của tỉnh có thể gặp bất an, nhưng cho dù diễn biến với bất kỳ tình huống nào thì Quảng Nam sẽ cân đối được ngân sách, không cắt giảm khoản chi tiêu nào trong dự toán đã được duyệt.
Xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối NSNN

Xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối NSNN

Bộ Tài chính vừa tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022. Trong đó, nêu rõ việc xây dựng định mức chi thường xuyên NSNN năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.
Đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và địa phương

Đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và địa phương

Nhờ những giải pháp quyết liệt của Bộ Tài chính trong điều hành chính sách tài khóa, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2020 được đảm bảo trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến kinh tế - xã hội.