Cho phép doanh nghiệp có vốn nước ngoài đã hết hạn hoạt động được đăng ký lại

Theo hanoimoi.com.vn

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp (DN) được Quốc hội thông qua chiều 20/6 đã mở cánh cửa cho phép các DN có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006, đã hết thời hạn hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục giải thể, nhưng vẫn muốn được tiếp tục hoạt động, được phép đăng ký lại.

 Cho phép doanh nghiệp có vốn nước ngoài đã hết hạn hoạt động được đăng ký lại
Các DN FDI thành lập trước ngày 1/7/2006, đã hết thời hạn hoạt động mà chưa thực hiện thủ tục giải thể, nhưng vẫn muốn được tiếp tục hoạt động, được phép đăng ký lại. Nguồn: hanoimoi.com.vn
Theo Luật mới, DN có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 170 của Luật DN, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

Thứ nhất, đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật DN và pháp luật có liên quan.

DN có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/07/2006, đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại giấy phép đầu tư sau ngày 1/7/2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể DN và có đề nghị được tiếp tục hoạt động thì phải đăng ký lại trước ngày 1/2/2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên giấy phép đầu tư.

Thứ hai, nếu không đăng ký lại, DN tổ chức quản lý, hoạt động theo giấy phép đầu tư, Điều lệ DN. Đối với những nội dung không quy định tại giấy phép đầu tư, điều lệ DN, DN phải thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

DN được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép đầu tư. Việc điều chỉnh, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh, bổ sung.

Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép đầu tư thì DN phải đăng ký lại.