Chuẩn hóa để phát huy hiệu quả quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Việc chuẩn hoá các quy trình này là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại cơ quan thuế các cấp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và sát với thực tế công tác quản lý - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải đã nhận định như vậy khi trao đổi với phóng viên.

Phóng viên: Ngay từ năm 2010, Tổng cục Thuế đã ban hành và thực hiện quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Vậy tại sao ở thời điểm này, Tổng cục Thuế lại có đề án xây dựng quy chế, quy trình cho các hoạt động này?
 
 Chuẩn hóa để phát huy hiệu quả quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế  - Ảnh 1
Bà Lê Hồng Hải,
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Bà Lê Hồng Hải: Với ngành Thuế, công tác tiếp công dân, nhận - giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại cơ quan thuế các cấp và công tác kiểm tra nội bộ luôn được xem là những nhiệm vụ quan trọng để vừa tạo cơ sở phát hiện, kiến nghị sửa đổi những bất cập về cơ chế, chính sách, vừa theo sát và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời với những sai phạm của cán bộ thuế.

Chính vì vậy, ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn kịp thời, đảm bảo hai nhiệm vụ này luôn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả. Trong đó, mang tính chính thống nhất là Quy chế, quy trình hoạt động thanh, kiểm tra nội bộ ngành Thuế đã được Tổng cục Thuế ban hành năm 2009 và 2011 dựa trên cơ sở Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15/6/2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời Quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp cũng đã được Tổng cục Thuế ban hành năm 2010 theo các quyết định căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 2/12/1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Tuy nhiên, sau gần 4 năm triển khai thực hiện các quy chế, quy trình này tại cơ quan thuế các cấp, đến nay Tổng cục Thuế đã nhận được những ý kiến phản hồi của các đơn vị, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về những điểm chưa phù hợp hoặc chưa sát với thực tế, làm giảm tính hiệu quả của các quy chế, quy trình này.

Hơn nữa, hiện nay các quy định của pháp luật liên quan đến công tác  kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, nhận - giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cũng đã có những thay đổi. Thay cho luật chung về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 11/11/2011, Quốc hội đã ban hành 2 luật mới là Luật Tố cáo và Luật Khiếu nại, đến năm 2013 Quốc hội tiếp tục ban hành Luật Tiếp công dân.

Cũng như vậy, cuối năm 2010 Quốc hội đã ban hành Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 sửa đổi. Do đó, để phù hợp với những thay đổi của các luật liên quan và đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định kèm theo Đề án Xây dựng quy chế, quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp; quy chế, quy trình nhận và giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp; quy chế, quy trình nhận và giải quyết đơn tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp; sửa đổi quy chế, quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành Thuế.
 
Vậy nội dung cụ thể của đề án là gì, cách thức triển khai đề án ra sao, thưa Phó Tổng cục trưởng?
 
Đề án sẽ tập trung triển khai thực hiện 3 nội dung chính. Một là, đánh giá thực trạng áp dụng quy trình, quy chế về công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm tra nội bộ ngành để tìm ra những hạn chế, khiếm khuyết cần khắc phục. Hai là, tiến hành nghiên cứu các tài liệu, văn bản luật liên quan để kiến nghị những sửa đổi, bổ sung. Ba là, thực hiện khảo sát, tổ chức hội thảo và triển khai lấy ý kiến của các đơn vị liên quan để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo quy chế, quy trình trước khi trình ký ban hành.
 
Vì quá trình thực hiện đề án sẽ trải qua các bước nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự thảo, với nhiều hoạt động liên quan như: tổ chức hội thảo, lấy ý kiến, khảo sát thực tế công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại các cục thuế.... nên để tạo đầu mối cho việc triển khai Đề án được thuận lợi và phát huy hiệu quả, ngoài đơn vị chủ trì xây dựng là Vụ Kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế đã thành lập Tổ biên soạn với sự tham gia của các vụ chức năng liên quan và một số cục thuế địa phương.
 
Theo Phó Tổng cục trưởng, sau đề án này, công tác kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, nhận - giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại cơ quan thuế các cấp sẽ ghi nhận những đổi mới để phát huy hiệu quả hơn?
 
Với các quy chế, quy trình được thiết kế, xây dựng riêng biệt, cụ thể, công tác kiểm tra nội bộ ngành và công tác tiếp công dân, nhận - giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo sẽ được chuẩn hoá đến từng nội dung, từng bước công việc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật và thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn ngành. Qua đó sẽ giúp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiểm tra nội bộ tại cơ quan thuế các cấp, tạo nền tảng đưa công tác quản lý thuế và quản lý nội bộ ngành dần đi vào nề nếp, góp phần xây dựng ngành Thuế ngày càng trong sạch, vững mạnh.