Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

PV.

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thươnng mại, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 5575/TCHQ-GSQL hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA trong khi chờ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định này.

Theo đó, tại Công văn, Tổng cục Hải quan nêu rõ, đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/8/2020, trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp từ ngày 01/8/2020, cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC) và thực hiện tiếp nhận theo quy định.

Về áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU trong Hiệp định EVFTA, EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ tương ứng theo quy định được hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT( tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX). Đồng thời, EU không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ tương ứng theo quy định được hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT.

Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng có trị giá không quá 6.000 EUR.

Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC). Trong giai đoạn dịch Covid-19, tham khảo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC.