Chuyển biến tích cực trong kiểm soát thủ tục hành chính tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Hữu Minh

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Ý thức được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính về công tác kiểm soát thủ tục hành chính…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục DTNN cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phục vụ tốt hơn các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

Theo đó, Tổng cục DTNN đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia tại trụ sở Tổng cục, Cục DTNN khu vực theo quy định.

Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục DTNN, Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính về quy trình, thủ tục, hồ sơ đấu thầu mua, bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hoạt động cải cách thủ tục hành chính đã được Tổng cục đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã phân cấp trách nhiệm, quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc cho các đơn vị cơ sở, qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Tổng cục DTNN đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đề ra, thời gian tới, Tổng cục DTNN tiếp tục triển khai các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Chính phủ, của Bộ Tài chính về công tác kiểm soát thủ tục hành chính để cán bộ, công chức tuân thủ, thực hiện.

Đồng thời, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng, thẩm định trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia. Tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính đã ban hành để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Ngoài các giải pháp trên, Tổng cục DTNN đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về kiểm soát thủ tục hành chính nhằm phát huy vai trò của các cá nhân, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức…