Cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Hải quan

CTV.

(TCTC Online) Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

              Quyết định quy định rõ vị trí chức năng, Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan.

Tổng cục Hải quan thực hiện việc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về hải quan. Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện các mhiệm vụ về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh,; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu; và các nhiệm vụ khác, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp luật. Theo Quyết định này, Tổng cục Hải quan thêm nhiệm vụ trình các dự án, dự thảo luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hải quan; dự toán thu thuế xuất nhập khẩu hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Hải quan sẽ có 15 đơn vị ở Trung ương và 33 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan Tổng cục Hải quan ở Trung ương bao gồm: Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài vụ - Quản trị; Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh); Thanh tra; Cục Giám sát quan lý về Hải quan; Cục Thuế Xuất nhập khẩu; Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa XNK (có Chi nhánh ở một số khu vực); Viện Nghiên cứu Hải quan; Trường Hải quan Việt Nam; Báo Hải quan.

Về Lãnh đạo, Tổng cục Hải quan có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Tổng cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Hải quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2010.