VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được thực hiện thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được thực hiện thế nào?

Có hiệu lực từ ngày 25/5/2022, Thông tư số 24/2022/TT-BTC, ngày 07/4/2022 của Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều hướng dẫn về trích lập dự phòng, trong quy định sửa đổi, bổ sung đối tượng lập dự phòng, mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán... thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Quy định mới về mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng IFRS 9 trong trích lập dự phòng?

Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi

Quy định mới về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10

Thông tư số 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Đối với trích lập dự phòng và mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được Bộ Tài chính quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung đối tượng lập dự phòng

Theo Thông tư số 24/2022/TT-BTC, đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước, được tự do mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nêu rõ, đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. (trước đây Thông tư số 48/2019/TT-BTC không quy định điểm này)

Sửa đổi mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau:

Mức trích dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán = Giá trị khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm trừ (-) Số lượng chứng khoán doanh nghiệp đang sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm nhân (x) Giá chứng khoán thực tế trên thị trường

Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá chứng khoán thực tế trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

Đối với cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở Giao dịch chứng khoán công bố.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết, đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính.

Thông tư số 48/2019/TT-BTC trước đây quy định mức trích lập dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư là trái phiếu Chính phủ và trái phiếu của chính quyền địa phương.

Số dư dự phòng các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM