VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng theo tiêu chí nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng theo tiêu chí nào?

Từ ngày 19/3/2018, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/1/2018 của Bộ Tài chính.

9 điểm mới về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Hiện thực hóa cơ hội tiếp cận vốn giá rẻ

Các trường hợp cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng?

4 nguyên tắc thu hồi Giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

Thông tư số 12/2018/TT-BTC nêu rõ, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng bao gồm: Tổng doanh thu; lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu; tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn; tình hình chấp hành pháp luật; tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công (nếu có).

Việc đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng được thực hiện thông qua đánh giá mức độ hoàn thành (A,B,C) các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và xếp loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho tổ chức tín dụng.

Cụ thể, về tổng doanh thu, tổ chức tín dụng xếp loại A khi tổng doanh thu bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; loại B khi tổng doanh thu thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao; loại C khi tổng doanh thu đạt dưới 90%.

Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tổ chức tín dụng xếp loại A khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; loại B khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90% và loại C khi đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao.

Đối với những tổ chức tín dụng có lỗ kế hoạch, nếu lỗ thực hiện thấp hơn lỗ kế hoạch thì xếp loại A; bằng lỗ kế hoạch xếp loại B và cao hơn lỗ kế hoạch thì xếp loại C. Trường hợp do thực hiện tăng thêm nhiệm vụ được loại trừ khi xác định chỉ tiêu lỗ thực hiện so với lỗ kế hoạch được giao.

Đối với tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn, tổ chức tín dụng xếp loại A khi có tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn thực hiện bằng hoặc thấp hơn kế hoạch được giao và tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3%, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn nhỏ hơn 2%. tổ chức tín dụng xếp loại C khi tỷ lệ trên cao hơn 110% kế hoạch được giao hoặc tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3,5% hoặc tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn lớn hơn 2,5%. Tổ chức tín dụng xếp loại B là các tổ chức tín dụng còn lại không được xếp loại A hoặc loại C.

Kết quả đánh giá và xếp loại tổ chức tín dụng được phân loại theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM