VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quy định mới về tuyển dụng CCVC có áp dụng cho giáo viên?

Quy định mới về tuyển dụng CCVC có áp dụng cho giáo viên?

Ông Lưu Tấn Tỵ (Ninh Thuận) hỏi, Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có áp dụng trong xét tuyển giáo viên không?

Điều kiện được trợ cấp lần đầu đối với giáo viên

[Infographic] Giáo viên đang hưởng lương như thế nào?

Giáo viên hợp đồng không hưởng phụ cấp thu hút

Gỡ vướng chế độ phụ cấp đối với giáo viên

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Về phạm vi, đối tượng áp dụng Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ, bao gồm đối tượng là công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối chiếu quy định tại Điều 2, Điều 9 Luật Viên chức và quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó, giáo viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp xét tuyển giáo viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, được áp dụng thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM