Có được hoàn lệ phí trước bạ ô tô đã nộp tháng 5/2020?


Ông Nguyễn Thành Trung (Hà Nội) mua xe ô tô và nộp lệ phí trước bạ ngày 19/5, đóng theo mức 12%. Nay ông được biết xe sản xuất trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Ông Trung hỏi, ông có được hoàn lệ phí đã đóng không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời như sau:

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 như sau:

Khoản 1 Điều 1 quy định về mức thu lệ phí trước bạ:

“Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau:

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương…”.

Khoản 1 Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020…”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp ông Nguyễn Thành Trung có phát sinh mua ô tô và đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ tháng 5/2020 thì không thuộc trường hợp áp dụng theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP nêu trên.