Có được nhập khẩu mặt hàng không có trong giấy phép?

Theo chinhphu.vn

Công ty TNHH KSB Việt Nam (có vốn đầu tư nước ngoài) dự định nhập khẩu máy trộn chất lỏng có mã HS là 7479. Hiện mã này không có trong Giấy chứng nhận đầu tư hay đăng ký kinh doanh của Công ty.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo tư vấn của công ty dịch vụ, Công ty TNHH KSB Việt Nam vẫn phải có mã HS trên giấy phép đầu tư thì mới nhập khẩu được.

Công ty tham khảo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và được cho biết, Công ty có thể nhập khẩu loại hàng này nếu không phải là hàng cấm, hàng có điều kiện và sau khi nhập khẩu, Công ty thông báo đến Sở để điều chỉnh, cập nhật vào hệ thống thông tin. Nếu sau 10 ngày Công ty không thông báo thì sẽ bị xử phạt.

Công ty TNHH KSB Việt Nam đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tại Điều 4 Thông tư 08/2013/TT-BCT quy định, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam theo các điều kiện sau:

- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu theo cam kết quốc tế.

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết.

- Mặt hàng nhập khẩu phải phù hợp với nội dung quyền nhập khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc nhập khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu nhưng chưa được cấp phép quyền phân phối chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó, không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Ngoài ra, căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 thì hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài thuộc doanh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Số thứ tự 64, phụ lục 4 đính kèm Luật Đầu tư ).