Có được thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng?

Theo Chinhphu.vn

Ông Đỗ Văn Nhiệm hỏi: Các dự án thuộc vốn ngân sách Nhà nước (đầu tư công) thì Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã có được phép thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp xã quyết định đầu tư thì UBND cấp xã thực hiện vai trò của chủ đầu tư đồng thời ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của cấp huyện hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để thực hiện quản lý dự án.