Công bố 14 Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Ngày 10/8, Văn phòng Quốc hội có Văn bản số 3675/TTKQH-TT gửi các cơ quan báo chí về việc công bố 14 Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành 14 Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, 14 Nghị Quyết của Quốc hội được công bố gồm:

1) Nghị quyết số 08/2021/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

2) Nghị quyết số 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

3) Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

4) Nghị quyết số 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

5) Nghị quyết số 18/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”.

6) Nghị quyết số 19/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

7) Nghị quyết số 20/2021/QH15 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

8) Nghị quyết số 21/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

9) Nghị quyết số 22/2021/QH15 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

10) Nghị quyết số 23/2021/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

11) Nghị quyết số 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

12) Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

13) Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

14) Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.