Quyết nghị của Quốc hội về các Nghị quyết kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Việt Hoàng

Sáng ngày 28/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua các Nghị quyết về kinh tế - xã hội, NSNN.
Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua các Nghị quyết về kinh tế - xã hội, NSNN.

Điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019. 
Kết quả biểu quyết Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019. 

Với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 được Quốc hội thông qua.

Quốc hội khóa XV quyết nghị điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2019 cụ thể như sau: Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 của Bộ Tài chính số tiền 2.240.210 triệu đồng.

Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 với tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639.446 triệu đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang năm 2019, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2018, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541.763 triệu đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020. Bội chi NSNN là 161.490.730 triệu đồng, bằng 2,67% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Trung ương gồm: Vay trong nước 123.312.361 triệu đồng; vay ngoài nước 38.178.369 triệu đồng. Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 345.310.506 triệu đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi sử dụng NSNN kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 08/BC-UBTCNS15 ngày 21/7/2021 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị được nêu trong Báo cáo số 181/BC-KTNN ngày 8/7/2021 của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về quyết toán NSNN năm 2019.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng NSNN; cải cách chính sách thu - chi để cơ cấu lại thu - chi ngân sách; chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán đến thực hiện và quyết toán; quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ đọng xây dựng cơ bản, chuyển nguồn, tạm ứng ngân sách sai quy định. Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các khoản chi thường xuyên theo quy định để giảm mạnh chi chuyển nguồn, kết dư ngân sách địa phương; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng NSNN. Báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2019 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN so với hiện hành để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN hàng năm vào kỳ họp cuối năm tiếp theo, góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính - NSNN.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Tiếp tục phiên họp sáng 28/7, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025
Kết quả biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với tỷ lệ 479/479 (tương đương 95,99%) đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng thu NSNN giai đoạn 2021-2025 là khoảng 8,3 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân không thấp hơn 16% GDP, trong đó, từ thuế, phí khoảng 13 - 14% GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng thu NSNN.

Tổng chi NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó, tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi NSNN.

Tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 là 3,068 triệu tỷ đồng, trong đó mức vay của ngân sách trung ương khoảng 2,9 triệu tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng.

Đẩy mạnh việc rà soát, hoàn thiện đồng bộ cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đến năm 2025, giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2021; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020…

Cũng trong sáng ngày 28/7, với đa số đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.