Công khai 03 thủ tục hành chính bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực hải quan

Trần Huyền

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc công bố công khai 03 thủ tục hành chính được bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực hải quan.

Cán bộ hải quan hướng dẫn thủ tục hành chính. Ảnh: internet
Cán bộ hải quan hướng dẫn thủ tục hành chính. Ảnh: internet

Theo đó, thủ tục hành chính được thay thế gồm: Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 2 cục hải quan trở lên.

Thủ tục quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế là Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội; Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

02 thủ tục được bãi bỏ bao gồm: Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/2/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC đã được quy định việc bãi bỏ tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính; Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được quy định việc bãi bỏ tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các hình thức, cách thức quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Đồng thời, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Văn phòng Tổng cục, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu thực hiện niêm yết bản giấy thủ tục được thay thế, bãi bỏ tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan. Đồng thời, phối hợp cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Hải quan Việt Nam.