Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bị phạt 100 triệu đồng

Phùng Tuấn

(Tài chính) Ngày 29/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc do báo cáo không đúng thời hạn và không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Theo đó, từ ngày 29/4/2011 đến ngày 31/12/2011, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho 15 cổ đông với số lượng 6.254.754 cổ phiếu (tương đương 62,54 tỷ đồng). Tuy nhiên, Công ty đã gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ (nay được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán).

Bên cạnh đó, Công ty không công bố thông tin Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên của các năm 2010 và 2011, vi phạm quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay được quy định tại các Khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:

a) Phạt tiền 30.000.000 đồng(Ba mươi triệu đồng), theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP), do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định.

b) Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng), theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP, do không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Như vậy, tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).