Đã nhận thông báo nghỉ hưu có được nâng lương trước hạn?

Theo chinhphu.vn

Ông Nguyễn Thế Dũng là trưởng phòng của một đơn vị sự nghiệp công lập tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng lương chuyên viên bậc 6/9, hệ số 3,99 từ ngày 1/7/2014. Thời gian nâng bậc lương tiếp theo là ngày 1/7/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 1/3/2016, ông Dũng có thông báo nghỉ hưu. Ngày 4/5/2016, đơn vị ban hành quyết định ông Dũng sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/8/2016. Vậy, trường hợp của ông Dũng được nâng lương trước hạn lên bậc 7/9 vào ngày, tháng, năm nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Dũng như sau:

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quy định:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp ông Nguyễn Thế Dũng đang hưởng lương chuyên viên bậc 6/9 hệ số 3,99 từ ngày 1/7/2014. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ lương chuyên viên bậc 6/9, đến ngày 1/7/2017 ông Dũng sẽ được xét nâng lương bậc 7/9.

Theo nội dung phản ánh, nhận thấy, trong khoảng thời gian kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu (1/3/2016) đến trước ngày nghỉ hưu (1/8/2016), vào thời điểm ngày1/7/2016, ông Dũng còn thiếu 12 tháng là đủ thời gian giữ bậc (36 tháng) để được xét nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/7/2017, thỏa mãn điều kiện quy định tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV:"Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Theo đó, ông Dũng được nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng lương chuyên viên bậc 7/9 hệ số 4,32, kể từ ngày 1/7/2016, với điều kiện trong thời gian giữ bậc 6/9 ông Dũng đạt đủ 2 tiêu chuẩn:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.