Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Với khí thế mới, động lực mới từthành công Đại hội XIII của Đảng cùng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nói riêng trong năm 2021, Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng uỷ Bộ yêu cầu các cấp uỷ và đảng viên phải coi nghiên cứu, học tập, quán triệt là việc làm thường xuyên, nghiêm túc là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá về phẩm chất chính trị, tiêu chuẩn người đảng viên, là nhiệm vụ của đảng viên hàng năm và suốt cả nhiệm kỳ.

Đến nay, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức 11 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với 4.468 đảng viên tham gia (đạt 92%).

Số đảng viên chưa có điều kiện học đã được các tổ chức đảng quán triệt tại các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ hàng tháng. 100% đảng viên trong Đảng bộ đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản, chỉ tiêu chủ yếu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội; các đảng viên có nhận thức sâu sắc, hành động quyết liệt, sáng tạo, cụ thể thực hiện Nghị quyết.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu được Đảng uỷ Bộ Tài chính xác định là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu của từng đảng bộ, đến từng chi bộ cơ sở. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm.

Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo các cấp uỷ đảng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhất là tổ chức Đảng cơ sở; nâng cao chất lượng chi bộ; gắn xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giữvững kỷ cương, kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng cũng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy Bộ Tài chính chú trọng chỉ đạo.

Trong đó, tập trung quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh hoạt động các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo xã hội; chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo Bác trong cơ quan nhà nước đơn vị...

Cùng với công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng là luôn được Đảng uỷ Bộ Tài chính quyết liệt triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ đã phối hợp cùng Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả của thể chế tài chính; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư, thị trường, giá cả, thương mại và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩmô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế.

Song song với đó, hoàn thiện pháp luật thu, cơ cấu lại thu ngân sách nước, đảm bảo nguồn ngân sách bền vững, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tiến bộ công bằng xã hội; Đổi mới phân cấp ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, khuyến khích các địa phương tăng thu, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội…

Đặc biệt, kiên định thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công nhằm cải thiện dư địa chính sách tài khóa trong bối cảnh mở cửa, hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực, kinh tế thế giới, với rủi ro kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trung hạn, quán triệt nguyên tắc chi trong phạm vi khả năng nguồn lực, vay trong phạm vi khả năng trả nợ, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn với kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước và vay, trả nợ công 05 năm, 03 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng các chỉ tiêu được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Cùng với các giải pháp quản lý thu, chi ngân sách và nợ công, Đảng uỷ Bộ Tài chính cũng đề ra các nhóm giải pháp khác nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác như: Quản lý, sắp xếp, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản công;

Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho khu vực sự nghiệp công lập; tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đổi mới quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; phát triển và cơ cấu lại thị trường tài chính, bảo hiểm và phát triển các dịch vụ tài chính; cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng…

Với những giải pháp và chương trình hành động cụ thể đã đề ra, bước sang năm mới 2022, Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Từ đó, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, “để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩđại và ước vọng của toàn dân tộc ta” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Theo Văn Hội - Thùy Trang/Thông tin công tác Đảng số 1/2022