Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Minh Hà

Sáng ngày 14/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị này theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và kết nối với các điểm cầu tại các cơ quan Tổng cục trực thuộc Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng (Tòa Nhà Quốc hội), tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Dự hội nghị tại các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương, các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; các đồng chí nguyên lãnh đạo: Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các Hội hữu nghị Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.

Tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; các đồng chí chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí là thủ trưởng cấp vụ, cục và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính.

Ngoài điểm cầu tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Bộ Tài chính còn tổ chức kết nối hội nghị này với các điểm cầu tại: Cơ quan Tổng cục Thuế; Cơ quan Tổng cục Hải quan; Cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương; Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những thành tựu của công tác đối ngoại trong 35 năm đổi mới; nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới. Đồng thời, phân tích rõ tình hình khu vực và thế giới, làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trình bày báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, nâng tầm được cả thế và lực nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế; đã tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên với GDP gần 400 tỷ USD và gần 100 triệu dân.

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ổn định chính trị - xã hội được đảm bảo trên cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường vững chắc. Đất nước hội nhập sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội quốc tế, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, Việt Nam đã tận dụng được thời cơ, hóa giải được thách thức, tiếp tục tạo những kết quả toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Trong tổng thể các thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, toàn diện.

Nhìn tổng thể, đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, công tác đối ngoại vẫn còn những mặt hạn chế như Đại hội XIII đã đánh giá: Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế có mặt, có lúc chưa theo kịp diễn biến của tình hình, chưa lường hết những tác động bất lợi. Chưa khai thác tốt và phát huy hiệu quả các quan hệ lợi ích đan xen với các đối tác quan trọng. Sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong công tác đối ngoại chưa chặt chẽ, thường xuyên…

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nhấn mạnh bài học kinh nghiệm về bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết đối với mọi thắng lợi của công tác đối ngoại, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên mặt trận đối ngoại.

Bên cạnh đó, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, "dĩ bất biến ứng vạn biến"; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII đã đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh để tạo thế chân kiềng vững chắc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khoa học, lý luận ngoại giao Việt Nam.

Đồng thời, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy và nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, du lịch…, qua đó đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của đại diện Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện Bộ Ngoại giao; đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện Quân uỷ Trung ương; đại diện Đảng uỷ Công an Trung ương; đại diện Bộ Công Thương; đại diện Thành ủy Hà Nội; đại diện Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng… về công tác đối ngoại.

Quyết tâm xây dựng trường phái “ngoại giao cây tre Việt Nam”

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, vì đây là Hội nghị đối ngoại đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Điểm lại quá trình xây dựng và phát triển của công tác đối ngoại trong lịch sử đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đối ngoại đã tạo lối mở, mở đường, đi đầu từng bước phá thế bị bao vây cấm vận, khơi thông quan hệ với nhiều đối tác, mở ra cục diện mới cho công cuộc đổi mới hội nhập xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sau hơn 35 năm đổi mới, công tác đối ngoại của đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu rất tốt đẹp. Theo đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 189 trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp quốc, thiết lập quan hệ đặc biệt đối với 3 quốc gia, đối tác chiến lược với 17 quốc gia, đối tác toàn diện với 13 quốc gia. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm nay dự báo đạt mốc 600 tỷ USD, gấp 120 lần so với những năm đầu thời kỳ đổi mới. Việt Nam cũng thu hút 400 tỷ USD từ hoạt động đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh thành tựu về kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tại Đại hội XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn quân ta đã thống nhất rất cao về nhận thức và quyết tâm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khái quát lại, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa và phát huy bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của nhân loại, của thời đại.

“Tôi mạnh dạn ví đường lối đối ngoại của chúng ta là trường phái riêng, tạm gọi là ngoại giao cây tre Việt Nam” với đặc tính “mềm mại nhưng cứng cỏi, rất dẻo nhưng rất kiên cường”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ.

Với trường phái ngoại giao trên, Tổng Bí thư hy vọng, hội nghị lần này đánh dấu cột mốc mới, tạo chuyển biến mới trong công tác đối ngoại của nước ta trong thời gian tới. “Quyết tâm xây dựng nền đối ngoại hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng khẳng định, ngay sau hội nghị này sẽ triển khai những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và những người làm công tác đối ngoại để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đảm bảo cao nhất lợi ích của quốc gia dân tộc.