Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

PV.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.
Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

Việc ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 03/8/2022 nhằm giúp cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính nắm vững những nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ - Bộ Tài chính; Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu, công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú và sinh động.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào các nghị quyết như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Theo Kế hoạch số 20-KH/ĐU, Đảng ủy Bộ Tài chính xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới". Các đảng ủy trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, tổ chức đoàn thể của đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả...

Đảng ủy Bộ Tài chính giao các đảng ủy, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa XIII cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên bảo đảm nghiêm túc, thiết thực hiệu quả. Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; trực tiếp tuyền đạt các nội dung Nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp mình. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa XIII...