DATC bán nợ tại Tập đoàn Bắc Thăng Long

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang triển khai việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ phải thu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Thăng Long.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tài sản bán đấu giá là khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Thăng Long, cụ thể:

Giá trị khoản nợ còn phải thu theo Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2020 là 12.753.683.577 đồng; trong đó, nợ gốc là 8.708.134.153 đồng, nợ lãi là 4.045.549.424 đồng. Khoản nợ được bảo đảm bằng các tài sản của bên thứ ba theo Hợp đồng thế chấp số công chứng 1976.2011/HĐTC ngày 23/11/2011, Hợp đồng thế chấp có số công chứng 1262.2014/HĐGD ngày 13/06/2014; Tài sản của doanh nghiệp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 101/2013/NHNT.TL-MMTB ngày 10/10/2013, cụ thể tại Chứng thư thẩm định giá số 172/2020/CTTĐG-CPA HANOI ngày 30/12/2020 được lưu trữ tại trụ sở DATC.

Giá khởi điểm là 12.618.000.000 đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được DATC đưa ra là các tổ chức tham gia phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Cùng với đó, pải đảm bảo có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ, quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Đồng thời phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Cùng với đó, các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 03 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.