DATC - Gắn phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

PV.

Xác định vai trò quan trọng của việc phát động các phong trào thi đua, tạp tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa…

Năm 2019, tổng doanh thu của DATC đạt hơn 2.300 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 213 tỷ đồng (đạt 105,4% kế hoạch)
Năm 2019, tổng doanh thu của DATC đạt hơn 2.300 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 213 tỷ đồng (đạt 105,4% kế hoạch)

Từ nhiều năm nay, các hoạt động thi đua tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), luôn gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn và được phát động ngay từ đầu năm với sự vào cuộc của tất cả các tổ chức, đoàn thể cùng toàn thể cán bộ Công ty.

Để triển khai các phong trào thi đua thực thi các nhiệm vụ chính trị, Ban Giám đốc Công ty đã thống nhất chỉ đạo, quán triệt tại tất cả các cấp, phòng/ban trong đơn vị, trong đó, đặt biệt đề cao tinh thần gương mẫu của các lãnh đạo. Trong mỗi phong trào thi đua, công tác kiểm tra luôn được quan tâm để đảm bảo việc thực hiện động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể trong Công ty đều tích cực tham gia các phong trào, thường xuyên đề ra chương trình công tác thiết thực cụ thể hàng tháng, hàng quý và gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Công ty. 

Điển hình như “Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua “Chào mừng kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”; “Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công ty”; “Thi đua lao động giỏi, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng tháng tám và Quốc khánh”, “Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam”, “Cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, thi đua các giai đoạn 3 tháng, 6 tháng, nước rút cuối năm... với các khẩu hiệu hành động: “Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết nhất chí, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ”, “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả”, “Đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo”... 

Chỉ tính riêng trong năm 2019, Công ty đã tổ chức phát động các phong trào thi đua như: “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm”; “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Thực hiện ký kết giao ước thi đua nhằm chung tay cổ vũ tạo khí thể để toàn Công ty phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Bằng sự nỗ lực cao, quyết tâm lớn của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019. Theo Báo cáo tổng kết năm 2019, tổng doanh thu của DATC đạt hơn 2.300 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 213 tỷ đồng (đạt 105,4% kế hoạch) và nộp ngân sách nhà nước 188 tỷ đồng (đạt 123,7% kế hoạch).

Các phong trào thi đua đều thể hiện rõ mục tiêu kết nối tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy các đơn vị kinh doanh trong Công ty đạt kết quả doanh thu, doanh số cao nhất; Gắn các phong trào thi đua với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quan trọng cho từng giai đoạn như hàng quý và chặng nước rút cuối năm; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong mỗi phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, các nội dung tiêu chí thi đua đều được các đơn vị thuộc Công ty cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua cụ thể, sát với thực tiễn hoạt động trong công tác mua bán, xử lý nợ và tài sản, tái cơ cấu nợ và doanh nghiệp. Công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều cải tiến và đổi mới, chất lượng và hiệu quả khen thưởng được nâng lên rõ rệt, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị có nhiều thành tích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan hệ giữa phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng gắn kết hơn, thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới xứng đáng được khen thưởng.