DATC tiếp tục chinh phục mục tiêu mới

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số 6 kỳ 2-2015

Bằng tinh thần nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) liên tục gặt hái được nhiều thành công trên các “mặt trận”. Trên cơ sở những kết quả đạt được, DATC đặt ra nhiều mục tiêu phấn đấu cao hơn trong những năm tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, DATC đã hoàn tất việc chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH Một thành viên, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy của Công ty theo mô hình mới; Xây dựng, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Công ty như: Chiến lược phát triển Công ty 2015-2025, tầm nhìn 2030; Nghị định về cơ chế hoạt động của Công ty; Thông tư về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty; Thông tư về công tác tiếp nhận-xử lý nợ và tài sản; xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty cũng như quy định của Nhà nước... Đặc biệt, DATC đã xây dựng và trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC, trong đó, DATC được cấp bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng tổng vốn điều lệ của DATC lên 6.000 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Tài chính giao, DATC đã rất tích cực tham gia xử lý nợ có hiệu quả tại các doanh nghiệp thuộc diện tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như: Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam -SBIC), Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Tổng công ty Haprocimex, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và một số Tổng công ty khác...

Đối với SBIC, đến nay, DATC đã thực hiện xong việc cơ cấu lại các khoản nợ của các chủ nợ nước ngoài trị giá trên 600 triệu USD, các khoản vay của các tổ chức tín dụng trong nước với tổng giá trị 16.614 tỷ đồng và đang tiếp tục cơ cấu lại khoản nợ vay của các tổ chức tín dụng trong nước khác với tổng giá trị 4.680 tỷ đồng, nghiên cứu xây dựng phương án chuyển đổi cổ phần một số doanh nghiệp của SBIC.

Đối với Vinalines, DATC đã chủ động, phối hợp Vinalines đàm phán mua nợ của các chủ nợ trong và ngoài nước với giá trị khoản nợ khoảng 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ Vinalines cơ cấu tài chính, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Công ty mẹ trong năm 2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, DATC đã tiếp nhận nợ và tài sản của 34 doanh nghiệp, giá trị tiếp nhận: 244,94 tỷ đồng; đã tiến hành xử lý nợ và tài sản của 53 doanh nghiệp, giá trị thu hồi sau khi xử lý 41,87 tỷ đồng.

Bằng tinh thần tập trung trí tuệ, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 đều có sự tăng trưởng vượt bậc, rõ rệt so với các năm trước. Cụ thể: Tổng doanh số mua nợ đạt 1.008,64 tỷ đồng/2.197,31 tỷ đồng giá trị sổ sách các khoản nợ mua. Trong đó, doanh số mua nợ năm 2014 tăng gấp 1,53 lần so với năm 2013; Tổng doanh thu đạt 1.245,15 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu năm 2014 đạt 1.032,36 tỷ đồng, tăng gấp 1,91 lần so với năm 2013; Lợi nhuận năm 2014 đạt 135 tỷ đồng, tăng 2,45 lần so với năm 2013 sau khi được Kiểm toán Nhà nước công bố.

Nhiệm vụ mới, quyết tâm cao

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013-2015, Đảng ủy, Ban lãnh đạo DATC đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cao hơn cho giai đoạn 2015-2020. Các nội dung trọng tâm được DATC xác định là giữ gìn, phát huy đoàn kết nội bộ; giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên kiên định về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững vàng về năng lực chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. Cụ thể:

Thứ nhất, song song với việc xây dựng, thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015- 2025, tầm nhìn 2030, DATC tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động mua, bán, xử lý nợ để hỗ trợ các doanh nghiệp và hệ thống Ngân hàng thương mại đẩy nhanh xử lý nợ xấu trong nền kinh tế, góp phần hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ có tổ chức và thúc đẩy thị trường vốn, thị trường chứng khoán phát triển; đồng thời qua đó làm lành mạnh hóa tình hình tài chính các doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, chuyển đổi cổ phần các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi sắp xếp, chuyển đổi cổ phần doanh nghiệp nhà nước, qua đó giúp các doanh nghiệp tập trung hoàn thành công tác chuyển đổi, sớm ổn định sản xuất kinh doanh; đồng thời tận thu cho ngân sách nhà nước qua việc xử lý nợ và tài sản đã phân loại, tiếp nhận từ các doanh nghiệp.

Thứ ba, trong giai đoạn 2015- 2020, các chỉ tiêu cơ bản như: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, doanh số mua nợ, số lượng các doanh nghiệp tái cơ cấu chuyển đổi thông qua hoạt động mua bán nợ... tăng trưởng hàng năm từ 10 đến 15%.

Trên tinh thần đó, trước mắt tập thể Công ty tập trung phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính và Hội đồng thành viên thông qua. Cụ thể: Doanh số mua nợ đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 2,06 lần so với thực hiện năm 2014; Doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 1,45 lần so với thực hiện năm 2014; Lợi nhuận đạt 170 tỷ đồng, tăng 1,26 lần so với thực hiện năm 2014; Nộp NSNN khoảng 54 tỷ đồng, tăng 1,42 lần so với thực hiện năm 2014.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên, DATC sẽ bám sát đường lối chính sách của Đảng cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo Bộ Tài chính, đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định. Trong thời gian tới, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn Công ty để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ được giao.