Dấu ấn trong chỉ đạo, điều hành năm 2017

Theo Chinhphu.vn

Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, trong năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Năm 2017 ghi nhận những chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế. Nguồn: internet
Năm 2017 ghi nhận những chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế. Nguồn: internet

Năm 2017 ghi nhận những chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy các ngành và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Ngay ngày đầu tiên của năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp với chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững” tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; khẩn trương thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp…

Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017

Ngày 6/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2017, đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cụ thể là khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 70 nước đứng đầu; Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số thuộc nhóm 80 nước; Nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng (theo cách tiếp cận của Ngân hàng thế giới) thuộc nhóm 30 nước. Riêng chỉ tiêu Tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay (đánh giá theo cách tiếp cận của Diễn đàn kinh tế thế giới) phấn đấu đến năm 2020 thuộc nhóm 40 nước đứng đầu…

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực

Ngày 2/6/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 24/CT-TTg giao các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế như sau: Khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,05%; Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,91%; Khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,19%.

Phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 với mục tiêu nhằm phát triển lĩnh vực công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu, từ: Khai thác - thu gom - vận chuyển - chế biến - dự trữ - phân phối khí và xuất nhập khẩu sản phẩm khí trên toàn quốc; đảm bảo thu gom 100% sản lượng khí của các lô/mỏ mà PVN và các nhà thầu dầu khí khai thác tại Việt Nam; phấn đấu sản lượng khai thác khí cả nước đạt 17-21 tỷ m3/năm giai đoạn 2026 - 2035.

Công nghiệp hỗ trợ tập trung phát triển 3 lĩnh vực

Theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017, trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, nước ta sẽ tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc 3 lĩnh vực: Linh kiện phụ tùng; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày 4/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

Theo đó, hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển phải bảo đảm nguyên tắc: Doanh nghiệp cảng chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định.

Doanh nghiệp cảng phải kinh doanh khai thác cảng biển theo đúng mục đích và công năng của cảng biển đã được công bố.

Doanh nghiệp cảng phải duy trì đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật trong thời gian kinh doanh khai thác cảng biển.

Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Nghị định gồm 7 chương, 48 điều quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

Ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Tại Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 24/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2020 đầu tư xây dựng mới các nhà máy sàng tuyển than. Điều chỉnh danh mục một số dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển ngành than; bổ sung danh mục các dự án duy trì sản xuất; bổ sung tọa độ ranh giới khép góc các dự án duy trì sản xuất...

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa nội địa

Ngày 4/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%; lao động nông nghiệp được đào tạo đạt khoảng 22%.

Thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; hầu hết dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp

Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Quy định mới về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Ngày 4/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận, kiểm tra và quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản thương mại.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; đảm bảo phù hợp với các luật mới được ban hành, như: Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp…

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” tại Quyết định số 707/QĐ-TTg.

Mục tiêu của Đề án nhằm thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hoá và thoái vốn, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản nhà nước…

Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã được Chính phủ quy định mới tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017.

Theo đó, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa phải đảm bảo đủ 2 điều kiện sau:

i- Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ;

ii- Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

“Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước, làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

Cổ phần hóa một số tổng công ty

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại Quyết định 776/QĐ-TTg ngày 2/6/2017.

Tại Quyết định 824/QĐ-TTg  ngày 7/6/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Quyết định 849/QĐ-TTg ngày 12/6/2017.

Ngày 8/12/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1977/QĐ-TTg về phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Quyết định số 1979/QĐ-TTg phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

Đề án nhằm tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; giảm số lượng tổ chức tín dụng yếu kém để có số lượng các tổ chức tín dụng phù hợp, có quy mô và uy tín, hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản.

Song song với việc phát triển kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn coi trọng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Chỉ thị yêu cầu tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Nghị định quy định, tùy theo mức độ thiệt hại và đối tượng vật nuôi và cây trồng sẽ có mức hỗ trợ khác nhau. Đối với cây trồng bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ tối đa là 30 triệu đồng/ha đối với diện tích mạ lúa lai. Đối với sản xuất lâm nghiệp, diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại được hỗ trợ tối đa là 40 triệu đồng/ha, đối với trường hợp bị thiệt hại trên 70%...

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ có nhiều công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ như: Công điện số 997/CĐ-TTg; Công điện số 1025/CĐ-TTg; Công điện số 1131/CĐ-TTg; Công điện số 1262/CĐ-TTg; Công điện 1369/CĐ-TTg...

Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

Năm qua tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, để dập dịch, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo khẩn cấp đến các Bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, ngày 27/07/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1106/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25/8/2017.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, góp phần đạt chỉ tiêu 26,5 giường bệnh/10.000 dân; tiếp tục tập trung đầu tư, hoàn thành 64 dự án chuyển tiếp đã được đầu tư trong giai đoạn 2011- 2015 nhưng chưa hoàn thành do thiếu vốn và triển khai thực hiện tối thiểu 28 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 và tăng lên khi được bổ sung nguồn ngân sách trung ương nhưng tối đa không quá 52 dự án.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%

Tại Quyết định 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2017

Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng.

Tăng mức trợ cấp đối với người có công

Ngày 6/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội

Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030: 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của Nhà nước, trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội; mức trợ cấp xã hội điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và xu hướng quốc tế; 90% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu.

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tại chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em.

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người như dân tộc Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ; các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với  trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Phê duyệt chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 sẽ hỗ trợ 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025".

Đề án phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi; ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách; 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Xử lý khắc phục sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long

Trước tình hình sạt lở xảy ra nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý khắc phục sạt lở; lập quy hoạch chỉnh trị sông, chống xâm thực bờ biển tại vùng đồng bằng sông Cửu Long... không để xảy ra thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân như Công văn số 252/TB-VPCP; 4141/VPCP-NN;...

Trong năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Ngày 06/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.

Ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ

Cụ thể, Ủy ban Dân tộc (Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017); Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017); Bộ Thông tin và Truyền thông (Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017); Bộ Ngoại giao (Nghị định số 26/2017/NĐ-CP); Bộ Nội vụ (Nghị định số 34/2017/NĐ-CP); Bộ Tài nguyên và Môi trường (Nghị định 36/2017/NĐ-CP); Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nghị định 69/2017/NĐ-CP); Bộ Y tế (Nghị định 75/2017/NĐ-CP); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nghị định số 79/2017/NĐ-CP); Bộ Xây dựng (Nghị định số 81/2017/NĐ-CP); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Nghị định số 86/2017/NĐ-CP); Bộ Tài chính (Nghị định số 87/2017/NĐ-CP); Bộ Khoa học và Công nghệ (Nghị định số 95/2017/NĐ-CP); Bộ Tư pháp (Nghị định 96/2017/NĐ-CP); Bộ Công Thương (Nghị định 98/2017/NĐ-CP).

Thực hiện nghiêm số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp

Ngày 26/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Thực hiện đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Nhiều thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa gồm: Thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nghị quyết số 78/NQ-CP); Bộ Tài nguyên và Môi trường (Nghị quyết số 79/NQ-CP); Bộ Giao thông vận tải (Nghị quyết số 80/NQ-CP); Bộ Quốc phòng (Nghị quyết 122/NQ-CP); Bộ Công an (Nghị quyết 112/NQ-CP)...