Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế

Việt Dũng

Trước yêu cầu cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu xác định rõ công tác kiểm soát thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm gánh nặng hành chính cho người nộp thuế.

Cán bộ, công chức Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các hộ trên địa bàn để làm thủ tục về thuế.
Cán bộ, công chức Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các hộ trên địa bàn để làm thủ tục về thuế.

Tại kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-TCT ngày 30/12/2021 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người nộp thuế.  

Nội dung của Kế hoạch khẳng định, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong toàn ngành Thuế đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình lấy ý kiến và tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo chỉ ban hành những thủ tục cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian, chi phí xã hội và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Ngoài ra, công bố công khai thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả.

Cơ quan thuế đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của người nộp thuế, các tổ chức cá nhân và cán bộ, công chức về công tác này. 

Tổng cục Thuế yêu cầu xác định rõ công tác kiểm soát thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm gánh nặng hành chính cho người nộp thuế. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cán bộ, cụ thể chi tiết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Tại kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế năm 2022, từ quý II đến quý IV/2022, ngành Thuế lập kế hoạch kiểm tra từ 6 đến 8 cục Thuế địa phương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính; việc thực hiện quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy trình.