Chỉ thị số 03/CT-BXD:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư


Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 05/05/2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành. Chỉ thị có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 03/CT-BXD.