DCSC họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014

PV.

(Tài chính) Ngày 18/4/2014, tại Hà Nội, Công ty cổ phần tư vấn – dịch vụ về tài sản và bất động sản DATC (Công ty DCSC) đã tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 để thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Năm 2013 hoạt động kinh doanh của DCSC tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Thị trường bất động sản tiếp tục bị đóng băng, trong khi đó chi tiêu công bị tiết giảm, thắt chặt; thị trường dịch vụ thẩm định giá cạnh tranh gay gắt, các công ty thẩm định giá mới liên tục được thành lập và tăng mạnh về số lượng. Bối cảnh đó đã ảnh hưởng không thuận lợi đến các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty, DCSC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao: Tổng doanh thu năm 2013 đạt 116% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 114% so với kế hoạch. Tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông DCSC đã thông qua phương án phân chia lợi nhuận với mức chia cổ tức năm 2013 là 7%.
Năm 2014 được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn và cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trong lĩnh vực thẩm định giá và đấu giá tài sản, bất động sản. Trong bối cảnh đó, Đại hội đồng cổ đông DCSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với mức doanh thu 17.000 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 triệu đồng.