Để tạo chuyển biến trong công tác tự chỉnh đốn của mỗi đảng viên

PV.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đảng viên thường xuyên tu dưỡng, tự chỉnh đốn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; năng động, sáng tạo, trí tuệ, khôn khéo. Đây là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Mỗi đảng viên cần học tập và tự chỉnh đốn bản thân theo tấm gương sáng ngời về đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa).
Mỗi đảng viên cần học tập và tự chỉnh đốn bản thân theo tấm gương sáng ngời về đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa).

Tầm quan trọng của ý thức tự chỉnh đốn của mỗi đảng viên

Đảng mạnh thì dân được nhờ, Đảng không mạnh và trong sạch thì dân khổ. Nhà thơ Tố Hữu đã viết trong bài thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng" rằng "Lòng dân yêu Đảng như là yêu con!". Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là phải xứng đáng với sự tin yêu này như Bác Hồ đã viết trong Di chúc: "Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Do đó, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ con người và chỉnh đốn Đảng chỉ thành công khi mỗi đảng viên phải luôn tự chỉnh đốn chính mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Đảng ra đời và trưởng thành trong lòng xã hội, do vậy cũng bị lây nhiễm các tật bệnh có trong xã hội”. Do đó, việc thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đối với mỗi đảng viên nhất là trong những thời điểm chuyển sang giai đoạn mới.

Năm 2020 là một dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng và đất nước ta khi là năm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội thế giới, cũng như trong nước đang có những thuận lợi và cả những thách thức, một lần nữa cho thấy, tầm quan trọng của ý thức tự chỉnh đốn đối với mỗi đảng viên với tinh thần tích cực, kiên quyết và mạnh mẽ nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt nhằm tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi đến thắng lợi.

Trong bối cảnh đó, mỗi đảng viên cần thực hiện tự chỉnh đốn bằng việc: Không ngừng rèn luyện bản thân, hướng đến sự đổi mới; Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện thoái hóa, biến chất; Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị; Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; Làm trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đảng viên thường xuyên thực hiện tự chỉnh đốn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, năng động, sáng tạo, trí tuệ, khôn khéo, giữ gìn lối sống lành mạnh, giản dị gắn bó với quần chúng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… sẽ là tiền đề vững chắc trong công tác xây dựng Đảng.

Nội dung đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng chỉ đạo, lãnh đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (năm 2016) xác định 4 nội dung: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”.

Những nội dung đổi mới này được đặt ra với toàn Đảng, từng tổ chức, từng cấp uỷ, từng cán bộ, từng đảng viên, trước hết là những cán bộ ở cương vị lãnh đạo chủ chốt. Người đứng đầu cấp uỷ gương mẫu, uy tín là tấm gương sáng để mỗi đảng viên noi theo và tự chỉnh đốn bản thân, tạo nên một tổ chức đảng ổn định, đoàn kết, thống nhất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng được môi trường lý tưởng cho mỗi đảng viên cống hiến và phấn đấu.

Đổi mới không có nghĩa là gạt bỏ tất cả những cái cũ, cái tốt đẹp đã đạt được mà là đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gây phiền hà cho nhân dân, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác trên cơ sở kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh của đất nước cũng nhưng nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị nơi đảng viên công tác.

Mỗi đảng viên làm tốt công tác tự chỉnh đốn là yếu tố then chốt để tổ chức Đảng tại cơ sở vững mạnh, từ đó phát huy được vai trò tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Ngược lại, nếu đảng viên không thường xuyên tự chỉnh đốn, để xảy ra các khuyết điểm xuất phát từ việc không tu dưỡng bản thân, không kịp thời chấn chỉnh bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và thói ba hoa (tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947); kém lý luận chính trị, tham danh vọng, tham nhũng, cửa quyền, chủ nghĩa cá nhân, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, lôi kéo bè cánh, quan liêu, xu nịnh, không chịu học hỏi, không tự phê bình và lắng nghe phê bình…thì chắc chắn sẽ nảy sinh tình trạng tiêu cực, vi phạm Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm giảm lòng tin của quần chúng với Đảng.

Trong bối cảnh đất nước đang ngày một đổi mới, kinh tế phát triển, tham nhũng đã trở thành một vấn nạn, một bộ phận đảng viên có biểu hiện “hưởng thụ, nghỉ ngơi, lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân mình, không muốn làm công tác mà đoàn thể giao phó. Muốn địa vị nhưng lại sợ trách nhiệm nặng” (tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1958) cho thấy, nếu mỗi đảng viên không kịp thời thức tỉnh, trau đồi kiến thức, tu dưỡng rèn luyện, chỉnh đốn bản thân thì sẽ có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và trượt dài theo vết xe đổ của các cá nhân, người đứng đầu đã, đang và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quán triệt chỉ đạo “đúng vai, thuộc bài” trong công tác tự chỉnh đốn của mỗi đảng viên

Bằng việc sử dụng cụm từ đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng đối với các Đảng viên, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra đường hướng để mỗi đảng viên có thể tự chỉnh đốn bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để ít va vấp, đó là “đúng vai, thuộc bài”.

“Đúng vai” tức là làm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng vị trí, đừng làm việc của người khác, việc của mình thì bỏ. Thuộc bài tức là nắm vững chức năng nhiệm vụ, luật pháp, cơ chế, chính sách, hiểu biết để làm đúng và tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành, của tổ chức, đơn vị nơi đảng viên công tác. Đó cũng là biểu hiện sinh động của việc làm tốt công tác cán bộ, để mỗi người đều làm tốt việc của mình, thượng tôn pháp luật. Và khi mỗi cán bộ đều “đúng vai, thuộc bài” thì nhiều “cánh cửa” hy vọng, tươi sáng sẽ mở ra trên nhiều lĩnh vực.

Quán triệt chỉ đạo “đúng vai, thuộc bài” sẽ giúp mang lại hiệu quả thiết thực trong tự chỉnh đốn cán bộ và trong tự chỉnh đốn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cụ thể như sau:

Thứ nhất là hiệu quả của việc thực hiện “đúng vai, thuộc bài” trong tự chỉnh đốn công tác cán bộ. Câu khái quát, đúc kết dung dị “đúng vai, thuộc bài” sau đó đã được lan tỏa rộng rãi, trở thành câu trích dẫn của nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp trong những diễn văn, phát biểu, chỉ đạo điều hành công việc.

Qua thực tiễn thực hiện theo chỉ đạo của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo ra nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp phải trong sạch, phải “đúng vai, thuộc bài” thì mới phòng, chống tham nhũng được (bài phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư cuối năm 2015). Kết quả là năm 2019, lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp Việt Nam xử được tội nhận hối lộ đối với các bị cáo là cán bộ cao cấp trong Đảng, là các Bộ trưởng, trong khi trước đây đều là thiếu trách nhiệm và vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

 Ví dụ trên cho thấy, cả về mặt lý luận và thực tiễn đều chứng minh rằng, nếu làm tốt công tác cán bộ, nói giản dị là khi cán bộ làm đúng vai, thuộc bài thì sẽ không có va vấp, không gây ra những hệ lụy tiêu cực, những hậu quả đáng tiếc.

Nói cách khác, nếu vấn đề nhân sự được thực hiện một cách khách quan, công tâm, khoa học, đúng người, đúng việc, đúng tầm chiến lược thì sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đối với các đảng viên tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối doanh nghiệp trung ương với vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước đối với sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Đúc rút các bài học kinh nghiệm thực tiễn thông qua một số vụ án trọng điểm được Trung ương trực tiếp chỉ đạo xử lý cho thấy một số đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước đã không làm đúng vai trò chức năng, không tuân thủ quy định, lạm quyền, buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng liên quan đến nhiều lĩnh vực như công tác tài chính, đầu tư, đấu thầu, quản lý điều hành doanh nghiệp đến công tác cán bộ, có hành vi tham nhũng…đã bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự, gây bức xúc trong dư luận.

Điều này cho thấy, công tác tự chỉnh đốn của mỗi đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác phê bình và tự phê bình tại một số tổ chức Đảng cơ sở chưa được thực hiện tốt và nghiêm túc dẫn đến để xảy ra những sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và niềm tin của nhân dân đối với một số cơ quan, tổ chức Đảng nói riêng.

Thứ hai là hiệu quả của việc thực hiện “đúng vai, thuộc bài” trong tự chỉnh đốn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đây là một trong những công tác có tính then chốt trong công tác tự chỉnh đốn Đảng, “lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thi coi như không có lãnh đạo” (Điều 30 – Quyết định số 46-QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng).

Một trong các mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát đó là xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cần phải chỉ ra được các cấp uỷ, đảng viên đã không làm đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ theo quy định nào và đã không thuộc bài, không tuân thủ quy định cụ thể tại các quy định cụ thể nào để cho cấp uỷ, đảng viên được kiểm tra sớm nhận ra các rủi ro, vi phạm để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh cũng như kịp thời đưa các vụ việc sai phạm nghiêm trọng ra xem xét để xử lý nghiêm minh theo Điều lệ Đảng và quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn, phòng ngừa các sai sót không đáng có trong khi thi hành nhiệm vụ, mỗi Đảng viên cần cẩn trọng suy nghĩ, cân nhắc trước khi thực hiện một công việc đã đúng vai trò được phân công của mình chưa, việc triển khai thực hiện theo các quy định nào thì đảm bảo tuân thủ đầy đủ thì chắc chắc sẽ nâng cao được chất lượng hoàn thành công việc cũng như đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và thúc đẩy phát triển đối với đơn vị, tổ chức Đảng nơi mình công tác.

Sau khi hoàn thành mỗi công việc, đảng viên cần rà soát lại một cách trung thực để rút kinh nghiệm, tự chỉnh đốn bản thân nếu như đã để xảy ra sai sót do khi thực hiện không đúng vai trò được giao, chưa đúng quy định để kịp thời chỉnh sửa, khắc phục.

Tóm lại, thực hiện công việc “đúng vai, thuộc bài” là “chìa khoá” để mỗi đảng viên có thể thường xuyên tự chỉnh đốn bản thân, giúp đảng viên tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức cho công cuộc xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Để nâng cao trách nhiệm tự chỉnh đốn đảng của mỗi đảng viên

Để nâng cao trách nhiệm tự chỉnh đốn đảng của mỗi đảng viên, mỗi đảng viên cần triển khai thực hiện các giải pháp sau:

Một là, cần học tập và tự chỉnh đốn bản thân theo tấm gương sáng ngời về đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, đặt vai trò việc tự chỉnh đốn của mỗi đảng viên khăng khít với việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đặc biệt tại các Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ba là, phương châm thực hiện công việc “đúng vai, thuộc bài” phải trở thành tâm niệm, là “kim chỉ nam” của mỗi đảng viên trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bốn là, quán triệt, vận dụng tư tưởng thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của mỗi đảng viên.

Năm là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong việc tự chỉnh đốn đảng tại cấp uỷ tạo ra không khí động viên, khích lệ mỗi đảng viên tự chỉnh đốn chính mình, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là lớp thế hệ kế cận để tiếp tục xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.