Dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế được tôn vinh ở vị trí xuất sắc

Thanh Thanh

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 5406/VTTTT-CĐSQG ngày 23/10/2013 về việc tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc. Theo đó, “Dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh” của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) là một trong 4 dịch vụ công trực tuyến được tôn vinh ở vị trí xuất sắc.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao “Tổ chức tôn vinh dịch vụ công chất lượng nhất, dịch vụ công thu hút được sự tham gia rộng rãi nhất” tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngày 07/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Văn bản số 3179/BTTTT-CĐSQG đến các bộ, ngành, địa phương để phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc.

Trong Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 vừa qua, với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đánh giá và tôn vinh các dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc. Theo đó, 4 dịch vụ công trực tuyến đáp ứng tốt nhất các tiêu chí “toàn trình” và “toàn dân” được tôn vinh lựa chọn.  

Được biết, việc đánh giá, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến xuất sắc được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương và chỉ có 4 dịch vụ công trực tuyến xuất sắc của 3 Bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo được tôn vinh Dịch vụ công trực tuyến xuất sắc và tổ chức tôn vinh.

Theo đó, “Dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh” của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) là dịch vụ công trực tuyến được tôn vinh ở vị trí xuất sắc.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 là “chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm và động lực phát triển”.

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, và điện tử hóa được 145 thủ tục hành chính thuế trên tổng số 235 thủ tục hành chính thuế, đồng thời tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhằm phục vụ tốt hơn nữa các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” và coi người nộp thuế là “đối tác tin cậy” trong quá trình quản lý thuế của ngành và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách cho Nhà nước.

Kết quả trên thêm một lần nữa khẳng định, Tổng cục Thuế đã và đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến với quyết tâm triển khai đáp ứng mục tiêu chung của Chính phủ về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.