Điểm mới về chuyển nhượng dự án bất động sản

Minh Tuệ

Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) năm 2023 quy định rõ nguyên tắc, điều kiện chuyển nhượng dự án BĐS.

Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 quy định rõ nguyên tắc, điều kiện chuyển nhượng dự án BĐS.
Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 quy định rõ nguyên tắc, điều kiện chuyển nhượng dự án BĐS.

Cụ thể, tại Điều 39 Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 quy định rõ nguyên tắc chuyển nhượng dự án BĐS.

Theo đó, chủ đầu tư dự án BĐS được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư xây dựng, kinh doanh khi dự án đang trong thời hạn thực hiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Khi thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS phải bảo đảm không thay đổi quy hoạch, mục tiêu của dự án; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Sau khi đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, bên nhận chuyển nhượng kế thừa các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng và là chủ đầu tư đối với dự án, phần dự án đã nhận chuyển nhượng.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung của dự án.

Trường hợp có thay đổi thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh quy định rõ nguyên tắc chuyển nhượng dự án BĐS trên, Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 cũng quy định rõ điều kiện chuyển nhượng dự án.

Cụ thể, khoản 1 Điều 40 Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 quy định, dự án chuyển nhượng BĐS phải có các điều kiện sau:

Dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư; đã được lựa chọn hoặc công nhận chủ đầu tư đối với trường hợp dự án phải thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư.

Dự án đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị.

Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ, thiết kế, quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị và nội dung của dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quyền sử dụng đất của dự án, phần dự án chuyển nhượng không thuộc trường hợp đang có tranh chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý, giải quyết hoặc có tranh chấp nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật; không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch; không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị đình chỉ, tạm đình chỉ giao dịch theo quy định của pháp luật.

Dự án không bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động hoặc không có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng bị xử phạt vi phạm hành chính thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp dự án đang thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thì phải thực hiện giải chấp; Dự án còn trong thời hạn thực hiện.

Đối với dự án BĐS chuyển nhượng một phần dự án còn phải bảo đảm các hạng mục công trình xây dựng hoặc mục đích sử dụng, kinh doanh của các công trình xây dựng của phần dự án chuyển nhượng có thể độc lập được với phần dự án khác trong dự án BĐS.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 40 Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 và tuân thủ quy định về hình thức, mục đích, thời hạn sử dụng đất, đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai...