Điểm mới về đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 4/2019

Kể từ ngày 1/5/2019, một số quy định mới liên quan đến việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết UPCoM đối với các doanh nghiệp nhà nước bắt đầu được thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính
Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính

Theo quy định mới Thông tư số 13/2019/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa (CPH) dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về CPH chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thì phải đăng ký giao dịch trên UPCoM do HNX tổ chức. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Thông tư số 13/2019/TT-BTC cũng đã sửa đổi, bổ sung và làm rõ đối tượng thực hiện đăng ký giao dịch (ĐKGD) áp dụng đối với DN CPH theo phương thức đấu giá công khai để phù hợp với các quy định pháp luật về chứng khoán và quy định về CPH các DNNN cũng như sửa đổi quy định về trình tự thủ tục ĐKGD của DN CPH. Bên cạnh đó, cũng sửa đổi các quy định liên quan đến hồ sơ ĐKGD, thay đổi ĐKGD theo hướng đơn giản hóa và thuận tiện hơn với các tổ chức ĐKGD.

Cụ thể, Thông tư này bổ sung quy định DN CPH cùng năm ĐKGD thì khi nộp hồ sơ, HNX sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính (BCTC) năm liền trước năm ĐKGD đã kiểm toán của DN trong giai đoạn là DNNN. Đối với trường hợp DN CPH trước năm nộp hồ sơ ĐKGD dẫn đến BCTC năm liền trước năm ĐKGD không đủ 12 tháng, HNX sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán này. Với các trường hợp BCTC của công ty hợp nhất có sự tham gia của công ty niêm yết, mà sau hợp nhất không đủ điều kiện niêm yết và phải ĐKGD UPCoM thì HNX sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở BCTC năm liền trước năm ĐKGD đã được kiểm toán của công ty hợp nhất. Trường hợp không có BCTC năm liền trước, thì DN được sử dụng BCTC đã kiểm toán của các công ty bị hợp nhất.

Ngoài ra, Thông tư này cũng bổ sung quy định về các trường hợp khác nộp BCTC theo hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi được UBCKNN chấp thuận để bao quát tất cả các trường hợp phát sinh. Đối với trường hợp DN tăng vốn hoặc thay đổi loại hình DN, tổ chức lại DN trong năm ĐKGD thì ngoài BCTC theo quy định, DN phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX  xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới của DN ĐKGD.

Thông tư số 13/2019/TT-BTC cũng bổ sung quy định DN tăng vốn hoặc thay đổi loại hình DN, tổ chức lại DN trong năm đăng ký giao dịch thì ngoài BCTC theo quy định, DN phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới.