Điểm mới về quy định thời hạn của giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành

PV.

Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 31/3/2021, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-NHNN về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

The quy định của Thông tư, kể từ ngày 17/5/2021, thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá được quy định như sau:

Một là, trái phiếu có thời hạn từ một năm trở lên, thời hạn cụ thể do tổ chức tín dụng quy định.

Hai là, trái phiếu phát hành cùng một đợt và cùng thời hạn được ghi cùng ngày phát hành và cùng ngày đến hạn thanh toán.

Ba là, thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán đối với kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định.

Trong đó, lãi suất giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.