Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 135/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 quy định về việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhận bảo quản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Thông tư số 135/2018/TT-BTC quy định KBNN thực hiện nhận bảo quản sản theo hòm/túi/gói đã được niêm phong của đơn vị gửi tài sản, trên niêm phong đóng dấu của đơn vị gửi, chữ ký của người niêm phong.

Trường hợp đơn vị gửi tài sản bảo quản là tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của đơn vị thực hiện như sau:

Thứ nhất, đối với tiền mặt nộp tại KBNN: KBNN kiểm đếm xác định giá trị tài sản và hạch toán vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của đơn vị tại KBNN theo quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính.

Thứ hai, đối với tiền mặt và các loại ngoại tệ mà KBNN có tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại Ngân hàng, nộp tại Ngân hàng thì đơn vị nộp trực tiếp tại Ngân hàng thương mại để chuyển vào tài khoản KBNN. KBNN hạch toán vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, việc giao tài sản được KBNN thực hiện kiểm tra các giấy tờ theo đúng quy định tại Thông tư này. Trước khi giao tài sản, KBNN phải yêu cầu bên gửi kiểm tra lại tình trạng, niêm phong của hòm/túi/gói bảo quản. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về tình trạng niêm phong thì hai bên cùng nhau xác nhận và lập biên bản. Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ quy định KBNN làm thủ tục giao tài sản.

Trong trường hợp bên gửi phát hiện mất hồ sơ tài sản gửi bảo quản phải báo ngay cho KBNN bằng văn bản để phối hợp ngăn ngừa kẻ gian lấy tài sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2019 thay thế Thông tư số 122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.