Điểm mới về xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

Theo Thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, Thông tư quy định, người sử dụng đất phải có trách nhiệm kê khai hồ sơ theo đúng hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cần hướng dẫn người sử dụng kê khai hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin của hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải trả lại ngay trong ngày làm việc và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của cơ quan tài chính phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương tổ chức thẩm định giá theo đề nghị của cơ quan tài nguyên và môi trường gửi kết quả thẩm định cho cơ quan tài nguyên và môi trường. Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định giá, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hoàn thiện phương án giá đất trình UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định.

Đối với cơ quan thuế, tiếp nhận kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, tiếp nhận thông tin về các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định và thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đối với trường hợp không có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ theo quy định của pháp luật do cơ quan tài chính chuyển đến.

Khi Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ của người sử dụng đất, thực hiện nhập đầy đủ các thông tin vào ứng dụng quản lý tại đơn vị, ký số và truyền thông tin điện tử phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính sang cơ quan thuế; cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, ký số và truyền thông tin điện tử về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất sang Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai in gửi thông báo về cơ quan tiếp nhận hồ sơ để gửi hoặc trả trực tiếp cho người sử dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/8/2016, thay thế Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn luân chuyển hồ sơ người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.