Quyết định số 737/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC và thay thế một số nội dung của Công văn số 4890/BTC-KHTC của Bộ Tài chính


Ngày 03/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 737/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC ngày 26/7/2018 và thay thế một số nội dung của Công văn số 4890/BTC-KHTC ngày 27/4/2018 của Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán Ngân sách thuộc Bộ Tài chính; Thay thế một số nội dung của Công văn số 4890/BTC-KHTC ngày 27/4/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, lập dự toán, chấp hành dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

Các nội dung được điều chỉnh và thay thế gồm:

- Điều chỉnh Điểm b khoản 1.4 Điều 1; Điểm Đ khoản 1.5 Điều 1 của Quyết định số 1206/QĐ-BTC.

- Thay thế mục 1.4 phần 1 của Công văn số 4890/BTC-KHTC.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/5/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 737/QĐ-BTC.