Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm 7,44%

PV.

Từ ngày 1/7/2017, cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 đối với các đối tượng.

Từ ngày 1/7/2017, cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu.
Từ ngày 1/7/2017, cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-Cp ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thứ năm, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ bảy, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tám, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Về kinh phí thực hiện, Nghị định quy định, kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH đảm bảo đối với các đối tượng hưởng chế độ BHXH trước và từ ngày 1/10/1995 trở đi.

Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. Các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2017.