Điều kiện được cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội

PV.

Các khoản cho vay nhà ở xã hội sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Các khoản cho vay nhà ở xã hội sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. Nguồn: internet
Các khoản cho vay nhà ở xã hội sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. Nguồn: internet

Theo Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 2/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, các khoản cho vay nhà ở xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Một là, đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hai là, đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

Ba là, là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Tuy nhiên, trong trường hợp các khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp các khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối với khoảng thời gian vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ.

Trường hợp khách hàng vay vốn đã trả hết phần nợ quá hạn và khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (khách hàng trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo) thì khách hàng tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất.

Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/nầm, áp dụng trong giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian được cấp bù chênh lệch lãi suất bằng thời gian các khoản cho vay đối với khách hàng vay vốn.

Quyết định 18/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/5/2018 và được áp dụng đối với khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.