Điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Hè Thu 2023

Đức Mạnh

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4899/BTC-QLG gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc.

Khảo sát chi phí sản xuất và giá thành thóc để kịp thời phục vụ công tác bình ổn giá lương thực.
Khảo sát chi phí sản xuất và giá thành thóc để kịp thời phục vụ công tác bình ổn giá lương thực.

Tại Công văn số 4899/BTC-QLG, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư số 77/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất thóc từng vụ trong năm trên địa bàn.

Để có thông tin phục vụ kịp thời công tác bình ổn giá lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, công tác điều hành thu mua thóc và xuất khẩu gạo của Chính phủ và công bố giá mua thóc định hướng theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất thóc vụ Hè Thu 2023 trên địa bàn và gửi báo cáo kết quả điều tra về Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) trước ngày 15/11/2023.