Đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội 6 tháng

Theo UBCKNN

Ngày 24/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBCK đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội, do không đáp ứng các điều kiện quy định.

Ảnh chỉ có tính minh họa
Ảnh chỉ có tính minh họa
Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội bị đình chỉ hoạt động do không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Khoản 4 Điều 14 Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thời hạn đình chỉ: Từ ngày 24/10/2012 đến ngày 24/04/2013.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng; Chịu trách nhiệm tất toán, chuyển giao đầy đủ, chính xác toàn bộ tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán của khách hàng; Lưu trữ thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.