Quyết định số 198/QĐ-BTC:

Đính chính Quyết định số 3288/QĐ-BTC về việc công bố tổ chức tư vấn định giá


(Tài chính) Ngày 25/1, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 291/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.

Theo đó, Quyết định trên đính chính danh sách các tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính ban hành về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 219-QD-BTC.doc