Định hướng công tác huy động vốn và quản lý ngân quỹ nhà nước năm 2023

Thiết kế: Gia Hân

Để hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã đề ra những định hướng trên mọi mặt công tác cần bám sát thực hiện, trong đó có định hướng cụ thể đối với công tác huy động vốn và quản lý ngân quỹ nhà nước.

Định hướng công tác huy động vốn và quản lý ngân quỹ nhà nước năm 2023 - Ảnh 1