Thông tư số 20/2024/TT-BTC:

Định mức chi phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 20/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Mời đọc giả xem Thông tư số 20/2024/TT-BTC.