Thông tư số 18/2024/TT-BTC:

Định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Mời đọc giả xem Thông tư số 18/2024/TT-BTC.