Doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu phải lập bảng kê thanh toán

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC về hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm thủy sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư số 43 sửa đổi nêu rõ sửa đổi điểm c Khoản 3 như sau:Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu có trách nhiệm lập và gửi bảng kê doanh thu phí bảo hiểm cho doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm”.

Đồng thời, thông tưcũngsửa đổi điểm c Khoản 4. Cụ thể, định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu lập bảng kê kèm theo bảng thanh toán gửi cho các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bảng kê của doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu, các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm có trách nhiệm xác nhận và trả cho doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu các khoản chi phí tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm tại bảng kê.

Căn cứ vào bảng kê có chữ ký xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu, doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm hạch toán vào chi phí tương ứng với phần trách nhiệm theo hợp đồng bảo hiểm”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2016.